main

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMATutor.com

วีดิทัศน์แนะนำโครงการ

วีดิทัศน์แนะนำเนื้อหาและผู้สอน

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน ปีงบประมาณ 2564

คู่มือการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คู่มือการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คู่มือการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

คู่มือการใช้งาน ปีงบประมาณ 2563

คู่มือการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คู่มือการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คู่มือการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

วีดิทัศน์แนะนำเทคนิคการสอนออนไลน์